اعضای هیات مدیره

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

تصویر

فاطمه اصغریان

رئیس هیات مدیره

0111-2190782

 

حمید ابوفاضلی

مدیرعامل وعضوهیات مدیره

09111165819

 

روزبه ابوفاضلی

نایب رئیس

09112180978

 

رسام ابوفاضلی

عضوهیات مدیره

09112150170